Κατά τη ρύθμιση της αμοιβής και των λοιπών όρων εργασίας μέσα στην εκμετάλλευση εφαρμόζεται η αρχή της ισότητας. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης είναι θεμελιώδης παράγοντας για την διαμόρφωση των όρων εργασίας και αποτελεί συχνά τη νομική βάση για τη γένεση αξιώσεων από εργαζομένους.

Image module
Image module