Ο εργοδότης, πέρα από την υποχρέωση καταβολής του μισθού, αναλαμβάνει πλήθος υποχρεώσεων κατά τη λειτουργία της εργασιακής σχέσης. Η γνώση για τις υποχρεώσεις αυτές είναι σημαντική για να προληφθεί η ενεργοποίηση της αστικής, διοικητικής και ποινικής του ευθύνης.

Η παροχή εργασίας εκ μέρους του εργαζομένου αποτελεί την πρωταρχική συμβατική υποχρέωση του. Ο εργαζόμενος οφείλει να θέτει την εργασιακή του δύναμη στη διάθεση του εργοδότη. Η υποχρέωση του, όμως, αυτή δεν είναι αφηρημένη, αλλά αφορά συγκεκριμένο είδος εργασίας, το οποίο πρέπει να προσφέρεται σε συγκεκριμένο τόπο και σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, με σεβασμό της υποχρέωσης καλόπιστης συμπεριφοράς.

Image module
Image module