Η προστασία των προσωπικών δεδομένων εντός της επιχείρησης είχε σημαίνοντα ρόλο με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά, πλέον, με την θέση σε ισχύ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, είναι καθοριστικής σημασίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να ρυθμίζονται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματικά η προστασία τους.

Image module
Image module