Η ίδρυση και η λύση της εργασιακής σχέσης υπόκεινται σε συγκεκριμένες νόμιμες διατυπώσεις, ορισμένες οι οποίες διαφέρουν κατά περίπτωση, όπως π.χ. σε περίπτωση δανεισμού εργαζομένου ή σύμβασης μερικής απασχόλησης, τροποποιητικής, τακτικής ή άτακτης καταγγελίας κλπ. Ο επιλογή του τρόπου ίδρυσης και λύσης της εργασιακής σχέσης είναι κρίσιμη.

Image module
Image module