Ειδικές απαγορεύσεις δυσμενών διακρίσεων έχουν θεσπισθεί με νόμους για την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών Οδηγιών όπως π.χ. οι Ν.3304/2005, Ν. 3896/2010, σκοπός των οποίων είναι η προστασία εργαζομένων με προστατευόμενα χαρακτηριστικά και ιδιότητες, όπως το φύλο, θρήσκευμα, εθνοτική καταγωγή, αναπηρία κλπ.

Οι απαγορεύσεις αυτές αποβλέπουν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η προστασία τους διέπεται από ειδικές ρυθμίσεις όπως η αντιστροφή του βάρους απόδειξης, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους.

Image module
Image module