Υπηρεσίες

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα του αστικού δικαίου ενώ εξειδικεύεται στο εργατικό δίκαιο και το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης δραστηριοποιείται στο πεδίο του ποινικού δικαίου. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται τόσο σε γνωμοδοτικό, όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο. Ενδεικτικά, εξειδικευόμαστε στα παρακάτω πεδία:

 • Ίδρυση και  λύση εργασιακής σχέσης
 • Υποχρεώσεις εργοδότη και εργαζομένων
 • Κατάρτιση συμβάσεων εργασίας όλων των ειδικότερων τύπων
 • Κατάρτιση εσωτερικών κανονισμών εργασίας
 • Ζητήματα ίσης μεταχείρισης, Προστασία προσωπικών δεδομένων, Παρενόχληση
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων
 • Επίλυση συλλογικών διαφορών-Διαμεσολάβηση
 • Ίδρυση αλληλοβοηθητικών ασφαλιστικών ταμείων
 • Συνταξιοδοτικά ζητήματα
 • Ποινική ευθύνη εργοδότη-εργαζομένου
 • Υπεράσπιση/Πολιτική αγωγή
 • Ενεργητική/παθητική κακοποίηση ζώων
 • Δίκαιο Αλλοδαπών
 • Εκπροσώπηση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας